LIAN GIS
Lian Geographical Information System Company
Analyze System Of Land By GIS & RS | Director : M.B.Shams
سه شنبه , 12 فروردین 1399
منها

صفحه اصلی

  • ­پیمودن منطقه ای وسیع با پای پیاده یا با هر وسیله دیگر مستلزم صرف وقت زیادی است .
  • تهیه نقشه از یك منطقه وسیع جنگلی؛ اراضی كشاورزی ؛ شهرها و غیره، نیاز مند تیمی ورزیده و هزینه زیادی جهت اجرای یك پروژه است.
  • اغلب اوقات مشاهده تغییرات در پدیده ها و ارزیابی آنها بخصوص اگر در یك منطقه وسیع رخ دهد بسیار مشكل به نظر میرسد. به منظور تصمیم گیری های صحیح در جهت كمك به محیط زیست باید دقیقا بدانیم چه چیز؟ چه وقت؟ و در كجا به وقوع می پیوندد.
  • اغلب مطالعات بر اساس تخمین ها انجام می گیرد و كارشناسان فقط به منابع محدودی دسترسی دارند بخصوص در یك منطقه وسیع. چون دقت این بر آورد ها زیاد نیست با ارزیابی های دوباره نتایج متفاوت خواهد بود.
  • اطلاعاتی كه به صورت عكس و نوشته در اختیار قرار می گیرد بسیار محدود و تحلیل آنها بسیار مشكل و تصمیم گیری بر اساس آنها بهترین تصمیم نخواهد بود.

با بكار بردن روش سنجش از دور یعنی علم و هنر اندازه گیری پدیده های زمین بدون ارتباط فیزیكی با آنها و استفاده از تصاویر ماهواره ای و تجزیه و تحلیل آنها قادر خواهیم بود در نواحی مورد مطالعه دقیقا بدانیم چه پدیده ای وجود دارد؟ به چه تعداد و در كجا؟ در این زمینه نمیتوان به اطلاعات شخصی افراد اكتفا كرد و مطالعات GIS و سنجش از دور اطلاعات مطمئن و تكراری را با دقت كافی و قابل اندازه گیری برای همه منطقه در اختیار ما قرار می دهد و تصمیم گیری با كمك این گونه آمار و اطلاعات دقیق تر صورت می گیرد و در نهایت هزینه و وقت كمتری را می طلبد.

در دنیای مترقی امروز كشور های مختلف جهان جهت انجام هرچه سریع تر و دقیق تر كارهای سازندگی و رسیدن به اهداف بزرگ و جلوگیری از كارهای تكراری و بی نتیجه با سرمایه گذاری بیشتر در ابتدای امر كارهای خود را بیمه می كنند و با استفاده از تصاویر ماهواره ای و تبدیل آنها به نقشه های مورد نیاز همراه با رقومی كردن آنها و دستیابی به بانكهای اطلاعاتی و انتخاب بهترین و دقیق ترین گزینه ها برای طرح های پیشنهادی آینده به صورتی دقیق و سریع در زمینه های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی قدم برمی دارند و با تهیه و تولید نرم افزار های مختلف دنیای مدرن را برای انجام سازندگی بهتر یاری می كنند .

با وجودی كه این راه كارها از دهه ۱۹۸۰ در دنیا مورد استفاده قرارگرفته است ولی در كشور ما چندان شناخته شده نیست و تعداد معدودی از این روش استفاده می كنند. در صورتیكه این روش ها یك بار برای همیشه ما را در مسیری كاملا درست قرار می دهد و میتوانیم با اندك تغییری روی نقشه ها همیشه به روزترین نقشه ها را جهت انجام عملیات پروژه ها در دسترس داشته باشیم بعلاوه سریع ترین راه جهت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز را طی كنیم؛ هر اطلاعات جدیدی را به نقشه ها وصل كنیم؛ هر قسمتی از نقشه را حذف یا اضافه كنیم؛ هر قسمتی را بزرگ یا كوچك كنیم؛ چند نقشه را به هم وصل كنیم یا نقشه ای را تجزیه كنیم.

و ما آماده ایم تا با تلاش و كوشش آنچه را در توان داریم تقدیم سازندگی كشورمان كنیم.

 طراحی سایت